Huisregels

Om een bezoek aan Gropo bouldergym voor alle bezoekers plezierig te maken en te houden, hanteren wij onderstaande huisregels. Het in strijd handelen met deze regels kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld. 


Algemeen

 • Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek.
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden.
 • Boulder veilig en verantwoord: hou je aan onze huisregels.
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
 • Ons terrein is rook vrij.

Volg de instructies van het personeel op. 

Boulderen


Toegang:

 • 7 jaar alleen boulderen tijdens de daarvoor bestemde jeugdtrainingen.
8 tm 9 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), begeleider kan zelf niet klimmen, maximaal 2 kinderen per volwassene.
10 tm 11 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), maximaal 2 kinderen per volwassene.

vanaf 12 jaar zelfstandig boulderen toegestaan.

Mat veiligheid:

 • Stap van de mat af wanneer je niet aan het boulderen bent.
 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
 • Wanneer je je op de mat begeeft, hou voldoende afstand tot klimmers in de wand.
 • Houd de mat te allen tijde vrij van objecten.

Overige:

 • Het dragen van ringen en/of andere sieraden tijdens het klimmen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van koptelefoons en oordoppen is niet toegestaan.  
 • Het gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens het klimmen is verboden.
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te boulderen met een ontbloot bovenlichaam.
 • Boulderen met bloedende wonden is niet toegestaan.
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.
 • Hou tijdens het boulderen voldoende afstand (2 m) tot andere klimmers die zich in de wand bevinden.
 • Klim af nadat je een boulder hebt getopt.
 • Kijk onder je voor je afspringt.


Huisregels (per 1 maart 2024)

Boulderen is een leuke sport, maar niet één zonder risico’s op blessures. Wij bieden je een boulderfaciliteit aan waar je veilig kunt klimmen en vallen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen, vallen en afspringen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt en schroom niet om anderen op onveilige situaties te wijzen. Om een bezoek aan Gropo bouldergym voor alle bezoekers plezierig en veilig te maken en te houden, hanteren wij onderstaande huisregels en algemene en doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Het in strijd handelen met deze regels kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld. Het huisreglement en de algemene voorwaarden hangen in de boulderhal, staan op onze website en zijn verkrijgbaar bij de balie/bar.

Algemeen

Iedere bezoeker die komt boulderen moet zich bij binnenkomst bij de balie aanmelden. Bij vertrek meld je jezelf af bij de balie. Bezoekers aan Gropo Bouldergym nemen kennis van de inhoud van het huisreglement en de algemene voorwaarden. Wie gebruik wil maken van de door Gropo Bouldergym aangeboden sportfaciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement en de algemene voorwaarden door middel van het ondertekenen van het eenmalige inschrijfformulier.

• Boulder veilig en verantwoord: hou je aan onze huisregels en veiligheidsregels.
• Kleed je alleen om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
• Loop altijd op schoeisel, niet op sokken of blote voeten. Geen klimschoenen in de horeca.
• Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar en terras.
• Geen meegebrachte drank- en etenswaren nuttigen, alleen afsluitbare drinkflessen zijn toegestaan.
• Roken is verboden op het Gropo terrein.
• Huisdieren zijn verboden.
• Onze horeca is een sociale ontmoetingsplek en geen werkplek, daarom geen tablets en laptops.  
• Gropo Boldergym is een koptelefoon vrije zone.
• Volg de instructies van het personeel op.

Toegang

• 0 tot en met 6 jaar: Geen toegang tot de boulderwanden en mat.
• 7 jaar alleen boulderen tijdens de daarvoor bestemde jeugdtrainingen.
• 8 tm 9 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), begeleider kan zelf niet klimmen, maximaal 2 kinderen per volwassene.
• 10 tm 11 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), maximaal 2 kinderen per volwassene.
• vanaf 12 jaar zelfstandig boulderen toegestaan.
• Gebruik van trainingswanden en trainingsrek is voor jeugd onder de 18 jaar niet toegestaan zonder toezicht van een trainer of toestemming van het barpersoneel.
• Reserveren is verplicht voor groepen van meer dan 5 personen.

Boulder Veilig en verantwoord

• Het is niet toegestaan boven  op de wanden te klimmen, met uitzondering van de top-out wand.
• Het is verboden constructie-elementen, zoals dakbalken of pilaren, te gebruiken bij het klimmen.
• Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
• Stap van de mat af wanneer je niet aan het boulderen bent.
• Wanneer je je op de mat begeeft, hou voldoende afstand tot klimmers in de wand. Houd ook
   tijdens het klimmen voldoende afstand van andere klimmers (minimaal 2 meter).
• Houd de mat te allen tijde vrij van objecten.
• Zorg dat je de juiste valtechniek beheerst. Vraag om uitleg bij de bar.
• Het dragen van ringen en/of andere sieraden tijdens het klimmen is niet toegestaan.
• Zorg dat je vanuit iedere positie beheerst kunt afspringen en kijk onder je voor dat je afspringt.
• Wij raden aan om, indien mogelijk altijd af te klimmen.
• Oefen het afspringen en het opvangen van je val regelmatig.
• Doe een warming up voordat je begint met boulderen.
• Het gebruik van koptelefoons en oordoppen is niet toegestaan.  
• Het gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens het klimmen is verboden.

Houd het schoon en netjes

• Het is niet toegestaan te boulderen of de horeca en terras te gebruiken met een ontbloot bovenlichaam.
• Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
• Boulderen met bloedende wonden is niet toegestaan.
• Boulderen op buitenschoenen is niet toegestaan. Geen buiten schoenen op de mat.
• Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.
• Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate.
• Het poetsen van grepen bevordert grip, gebruik de poetsstokken in de hal.


English version:


To make and keep a visit to Gropo bouldergym enjoyable for all visitors, we apply the following house rules. Violating these rules may result in removal and/or withdrawal of membership, without refund of entry or membership fees.

< Below you can find the house rules that apply as of March 1st 2024>General
- Log in on arrival, log out on departure.
- Familiarize yourself with our general terms and conditions.
- Boulder safe and responsible: stick to our house rules.
- Change in the appropriate changing rooms.
- Our terrain is smoke free.
- Follow the instructions of the staff.

bouldering

Access:
• 7 years bouldering only during the youth training.
• 8 to 9 years bouldering only under the supervision of a supervisor (18+), supervisor cannot climb him/her self, maximum 2 children per adult.
• 10 to 11 years bouldering only under the supervision of an adult (18+), maximum 2 children per adult.

• Unaccompanied bouldering is allowed from the age of 12.

Mat safety:

- Step off the mat when your not bouldering.
- Sitting, lying or playing on the mats is not allowed.
- When you go on the mat, keep enough distance from climbers in the wall.
- Keep the mat clear of objects at all times.

Other:
- Wearing rings and/or other jewelry while climbing is not allowed.
- The use of headphones and earplugs is not allowed.
- The use of alcohol and/or drugs before or while climbing is prohibited.
- Bouldering on bare feet or in socks is not allowed.
- It is not allowed to boulder with a bare upper body.
- Bouldering with bleeding wounds is not allowed.
- Wearing socks in rental shoes is mandatory.
- When bouldering, keep a sufficient distance (2 m) to other climbers who are in the wall.
- Climb down after topping a boulder.
- Look under you before jumping off.

House rules (from March 1st 2024)


Bouldering is a fun sport, but not without risks of injuries. We offer you a bouldering facility where you can climb and fall safely. However, you are solely responsible for your own actions when climbing, falling, and jumping off. Do not do anything that makes you feel unsafe, and do not hesitate to alert others of unsafe situations. In order to make and keep a visit to Gropo bouldergym enjoyable and safe for all visitors, we apply the following house rules and general rules and we appeal to your own responsibility. Violating these rules may result in removal and/or withdrawal of membership, without refund of admission or membership fees. The house rules and general terms and conditions are posted in the bouldering hall, are on our website and are available at the counter/bar.

General
All visitor who comes to boulder must register at the reception upon arrival. When you leave, check out at the reception. Visitors to Gropo Bouldergym must make themselves familiar with the contents of the house rules and general terms and conditions. Anyone who wants to use the sports facilities offered by Gropo Bouldergym explicitly agrees to the house rules and general terms and conditions by submitting the registration form.
• Boulder safely and responsibly: adhere to our house rules and safety rules.
• Only change clothes in the designated changing rooms.
• Always wear footwear, no socks or bare feet. No climbing shoes in the bar area.
• No glassware and crockery outside the bar area and terrace.
• It is not allowed to consume any drinks or food you bring with you, only resealable water bottles are allowed.
• Smoking is prohibited on the Gropo terrain.
• Pets are prohibited.
• Our catering industry is a social meeting place and not a workplace, therefore no tablets and laptops.
• Gropo Boldergym is a headphone-free zone.
• Follow the instructions of the staff.

Access
• 0 to 6 years: No access to the bouldering walls and mats.
• 7 years bouldering is only allowed during the designated youth training under the guidance of a Gropo Bouldergym youth trainer.
• 8 to 9 years bouldering is only allowed under the supervision of a supervisor (18+), the supervisor cannot climb themselves and must stay with the children at all times, maximum 2 children per adult.
• 10 to 11 years  bouldering is only allowed under the supervision of a supervisor (18+), maximum 2 children per adult.
• 12 years and older you can boulder independently.
• The use of training walls and training racks is not permitted for youth under the age of 18 without the supervision of a trainer or permission from the bar staff.
• Reservation is required for groups consisting of more than 5 people.

Boulder Safe and responsible
• It is not permitted to climb on top of the walls, with the exception of the top-out wall.
• It is prohibited to use construction elements, such as roof beams or pillars, when climbing.
• Sitting, lying or playing on the mats is not permitted.
• Step off the mat when you are not bouldering.
• When you are on the mat, keep sufficient distance from climbers on the wall. Also keep
   sufficient distance from other climbers while climbing (at least 2 meters).
• Keep the mat free of objects at all times.
• Make sure you master the correct falling technique. Ask for an explanation at the bar.
• Wearing rings and/or other jewellery while climbing is not permitted.
• Make sure you can jump off in a controlled manner from any position and look below you before jumping off.
• We recommend always climbing down if possible.
• Practice jumping off and catching your fall regularly.
• Warm up before you start bouldering.
• The use of headphones and earplugs is not permitted.
• The use of alcohol and/or drugs before or during climbing is prohibited.

Keep it clean and tidy
• It is not permitted to boulder or use the bar and terrace with a bare upper body.
• Bouldering in bare feet or socks is not allowed.
• Bouldering with bleeding wounds is not permitted.
• Bouldering in outdoor shoes is not permitted. No outdoor shoes on the mat.
• Wearing socks in rental shoes is mandatory.
• No chalk bags on the mat or on your person. Use chalk in moderation.
• Cleaning holds improves grip, use the brush sticks in the gym.Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444