Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. Gropo Bouldergym is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Ulgersmaweg 8 te Groningen, statutair gevestigd te Groningen.

2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruikmaken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Ulgersmaweg 8. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Gropo Bouldergym, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Gropo Bouldergym welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Het in strijd handelen met de huisregles kan verwijdering uit het Gropo Bouldergym en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Gropo Bouldergym overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.

3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

5. De veiligheidsregels staan omschreven in de‘huisregles Gropo Bouldergym’.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huisregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

3. Kinderen onder de 7 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Gropo Bouldergym.

4. Kinderen van 7 jaar hebben alleen toegang tot de Gropo jeugdtrainingen. Een ouder dient het inschrijfformulier te onderteken.

5. Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulder faciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.

6. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

7. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

8. Gropo Bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Gropo Bouldergym niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.

2. Bij herhaling kan Gropo Bouldergym besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Gropo Bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. [specifieke bepaling: Gropo Bouldergym is bij gebruik van de kluisjes niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies uit de kluisjes.]

2. Evenmin is Gropo Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.

3. Evenmin is Gropo Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen boulder materialen.

4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Gropo Bouldergym.

5. Personeelsleden van Gropo Bouldergym houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Gropo Bouldergym beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

6. Gropo Bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Gropo Bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Gropo Bouldergym kan worden toegerekend.

7. Gropo Bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Gropo Bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

8. Indien Gropo Bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Gropo Bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Gropo Bouldergym niet tegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Gropo Bouldergym , is de aansprakelijkheid van Gropo Bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Door toegang tot Gropo Bouldergym of deelname aan evenementen van Gropo Bouldergym verklaart bezoeker c.q. deelnemer deze regeling te accepteren en te accorderen.

9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Gropo Bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.


Gropo Bouldergym, 10-12-2018,  Groningen.

Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444