Corona

Huidige COVID-19 informatie (laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2020 / Scroll down for English version)

We kunnen nog steeds boulderen, maar met aangescherpte maatregelen. Hier vind je alle info die je nodig hebt om te komen boulderen bij Gropo tijdens de corona uitbraak. Vanwege de coronamaatregelen faciliteren wij momenteel geen groepen en kinderfeestjes. 

Het maximum van 30 mensen tegelijk in een ruimte geldt ook voor ons. Door de reductie in capaciteit kan het zijn dat je de aankomende weken wellicht iets minder kunt boulderen. Maar blijft het hopelijk wel mogelijk om op de door jou gewenste tijdstippen te reserveren. Bij Gropo kun je reserveren voor de binnenwand of de buitenwand via lets.gropo.nl. Het is tijdens je bezoek niet mogelijk om te wisselen tussen de twee ruimtes. 

Basisregels
De volgende basisregels gelden altijd: 

- Blijf thuis bij klachten.
- Hou 1,5m afstand voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.
- Hoest/nies in je elleboog.
- Was je handen vaak. 
- Niet fit? Sla een training over.
- Vermijd drukke momenten. Kun je overdag klimmen, boek dan vooral overdag, de avonden kunnen snel vol zitten.

Kom voorbereid, regel het volgende
- Maak een reservering via lets.gropo.nl.
- Neem schoenen/slippers mee voor een bezoek aan het toilet.
- Kom reeds omgekleed naar Gropo, omkleden in de hal is ongewenst.
- Neem je drinkfles mee, deze kun je laten vullen aan de bar.

Lees hier onder meer:

Individueel sporten
Het is de bedoeling van de regering om zo veel mogelijk individueel te sporten en niet te blijven hangen. Geen gezelligheid in de bistro, geen toeschouwers en zo min mogelijk sociale contacten. Daarom hebben we besloten dat er nog maar met een groepsgrootte van 2 personen kan worden geklommen. 

1,5 meter afstand houden
Boulderen is een sociale sport en we boulderen allemaal graag omdat het een gezellige bezigheid is. Ondanks alle maatregelen merken we allemaal hoe moeilijk het is om afstand te houden van vrienden en bekenden. Je kunt je voorstellen dat het handhaven van de 1,5 meter voor ons best een grote uitdaging is. Daarom vragen we iedereen binnen Gropo om mee te helpen 1,5 meter afstand te houden, ook als je samen een huishouden vormt. We begrijpen dat het geen zin heeft afstand te houden binnen een huishouding om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar het helpt ons wel om goed overzicht te houden en controleurs van de gemeente kunnen in een oogopslag zien dat de 1,5 meter wordt gewaarborgd.

Tijdsloten
We hanteren vooralsnog tijdsloten van 2 uur om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor iedereen. We beseffen dat dit korter is dan normaal, maar we geloven dat dit voldoende tijd is om een lekkere en goede klimsessie te hebben. Bij binnenkomst krijg je een kleur bandje voor je tijdvak, kom en vertrek binnen je tijdvak. Lever bij vertrek je bandje weer in.

We beseffen dat 2 uur kort kan voelen en je daarom misschien bent geneigd om je warming-up over te slaan. Maar  een goede warming up voorkomt blessures. Een klimsessie van 3 uur in 2 uur stoppen kan ook leiden tot vermoeidheid en blessures. Doe voorzichtig en blijf gezond. 

Reserveren
Reserveren is sinds de heropening vanaf 1 juli verplicht. Het aantal reserveringen dat je kunt maken per week is gelimiteerd tot 2x per week vooruit reserveren en 1x op de dag zelf reserveren als hier nog ruimte is. 

Annuleren
Annuleer alsjeblieft je reservering (op tijd!) als je niet kunt langskomen. Daarmee is het voor iemand anders wél mogelijk om te boulderen! We zien dat reserveringen niet altijd geannuleerd worden. We zien zelfs mensen die vaak niet annuleren. Dat kan echt niet in deze tijd. We monitoren no-shows en annuleringen en ondernemen actie wanneer dit nodig is.

Jeugdtraining, cursussen en groepslessen 
Alle jeugdgroepen trainen een keer per week op de vaste tijden. De groepslessen en cursussen voor volwassenen gaan voorlopig niet door. 

Mondkapjes 
Met ingang van maandag 26 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder bij binnenkomst totdat je klaar bent om te klimmen, bij vertrek en in de toiletten. Het NOC-NSF geeft het dringende advies voor iedereen van 13 jaar en ouder om een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie wanneer je niet aan het sporten bent. Daarnaast raden ze aan een masker te dragen bij communicatie met anderen. 

Take away
De bar is dicht. Je kunt wel Take Away koffie en thee krijgen bij, voor thuis of onderweg. Maar je kunt het helaas niet in de hal of op het terras drinken. 

We beseffen dat deze regels het niet leuker zullen maken, maar gelukkig kunnen we voorlopig nog open blijven. We proberen het boulderen in Gropo zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, maar wel conform de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Als iedereen zich hier netjes aan kan houden dan kunnen we het tij keren en wordt het voor alle partijen weer snel als vanouds. 

Coronamaatregelen Gropo
- De maximum capaciteit is beperkt tot 30 mensen.
- Tijdsloten duren vooralsnog 2 uur.
- Afmelden/uitchecken is verplicht aan de balie.
- Je kunt voor maximaal 2 personen reserveren. De maximale groepsgrootte om te klimmen is ook 2 personen. 
- Je kunt maximaal 2x per week vooruit reserveren en 1x boeken op dag zelf, als er nog open plaatsen zijn.
- Met ingang van maandag 26 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder bij binnenkomst totdat je klaar bent om te klimmen, bij vertrek, in de toiletten. Daarnaast raden we aan een masker te dragen bij communicatie met anderen.
- De kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom omgekleed naar de hal. Er is geen mogelijkheid je in de hal om te kleden.
- Het café is gesloten. Take away koffie en thee is wel mogelijk.
- Verkoop aan de bar zoals liquid chalk en tape is nog wel mogelijk.
- Publiek bij sport is niet toegestaan. Iedereen die niet aan het boulderen is, wordt beschouwd als publiek. Dus bijvoorbeeld ouders die hun kinderen brengen, mogen niet blijven.
- Er is tot nader orde geen ruimte voor groepen om zoveel mogelijk ruimte te geven aan onze leden.
- We vragen iedereen boven van 13 en ouder om 1,5 meter afstand te houden, ook als je uit een huishouden komt.
- Corona app op je telefoon? Zet dan  je bluetooth uit als je je telefoon weglegt en zet het weer aan als je je telefoon bij je hebt.


------------------------------ENGLISH VERSION BELOW------------------------------


Current COVID-19 information (last updated: October 28, 2020)

We can still bouldering, but with stricter national measures. Here you will find all the information you need to bouldering at Gropo during the Corona outbreak. Due to the COVID-19 measures, we currently do not facilitate groups and children's parties.

The maximum of 30 people in a room at a time also applies to us. Due to this reduction in capacity, you may be able to boulder a little less frequent over the coming weeks. But hopefully it will still be possible to reserve the times you want. At Gropo you can make a reservation for the inside wall or the outside wall via lets.gropo.nl. It is not possible to switch between the two spaces during your visit.

The Basic
The following basic rules always apply:

- Stay at home is you have symptoms.
- For everyone from 13 years and older, keep 1.5m distance
- Cough / sneeze in your elbow.
- Wash your hands often.
- Not fit? Skip a workout.
- Avoid busy times. If you can climb during the day, book especially during the day, the evenings can quickly fill up.

Be prepared, arrange the following
- Make a reservation via lets.gropo.nl.
- Bring shoes / slippers for a visit to the toilet.
- Come to Gropo already dressed, changing clothes in the gym is undesirable.
- Bring your drinking bottle, you can have it filled at the bar.

Read more here:


Sport Individually
It is the government's intention to exercise individually as much as possible and not to linger in the gym. No fun in the bistro, no spectators and as little social contacts as possible. That is why we have decided that it is only possible to climb with a group size of maximum 2 people.

Keep 1.5 meters distance
Bouldering is a social sport and we all enjoy bouldering because it is a fun activity. Despite all measures, we all notice how difficult it is to keep our distance from friends and acquaintances. You can imagine that maintaining the 1.5 meters social distancing is quite a challenge for us. That is why we ask everyone in Gropo to help keep the 1.5 meter distance, even if you form the same household. We understand that it makes no sense to keep a distance within a household to prevent the spread of viruses. But it does help us to keep a good overview and inspectors from the municipality can see at a glance that the 1.5 meters are guaranteed in Gropo.

Time slots
For the time being, we use time slots of 2 hours to create as much space as possible for everyone. We realize this is shorter than usual, but we believe this is enough time to have a nice and good climbing session. Upon arrival you will receive a colour bracelet for your time slot, come and leave within your time slot. Return your wristband when you leave.
We realize that 2 hours can feel short and therefore you may be tempted to skip your warm-up. But a good warm-up prevents injuries. Trying to fit a 3-hour climbing session in 2 hours set can also lead to fatigue and injuries. Be careful and stay safe and healthy.

Reservations
Reservations are compulsory since our reopening on 1 July. The number of reservations that you can make per week is limited to 2x per week in advance and 1x on the day itself if there is still open spaces.

Cancel
Please cancel your reservation (on time!) If you are unable to come. This makes it possible for someone else to bouldering! We see that reservations are not always cancelled. We even see people who often do not cancel. That is really not done during these strange times. We monitor no-shows and cancellations and take action if it is necessary.

Youth training, courses and group lessons
All youth groups train once a week at the normal times. The group lessons and courses for adults are cancelled for the time being.

Non-surgical mouth-nose mask
As of Monday, October 26, wearing a mouth mask is mandatory for everyone aged 13 and older; upon entry until ready to climb, on departure, and in the restrooms. The NOC-NSF strongly advises everyone aged 13 and older to wear a non-medical face mask in the indoor areas of the sports facility when you are not exercising. We also recommend wearing a mask when communicating with others.

Take away
The bar is closed. You can get Take Away coffee and tea to drink at home or on the go. Unfortunately you cannot drink it in our gym or on our terrace.

We realize that these rules will not make it more fun, but luckily we can still stay open for now. We will try to make bouldering in Gropo as pleasant as possible for everyone, but in accordance with the guidelines of the RIVM and the national government. If everyone can adhere to the guide lines, we can hopefully turn the tide.

Corona measures at Gropo bouldergym
- The maximum capacity is limited to 30 people.
- Time slots last 2 hours for the time being.
- Checking out / out is mandatory at the desk.
- You can book for a maximum of 2 people. The maximum group size for climbing is also 2 people.
- You can book a maximum of 2x a week in advance and book 1x on the day itself, if there are still open places.
- As of Monday, October 26, wearing a mouth mask is mandatory for everyone aged 13 and older when entering until you are ready to climb, on departure, in the toilets. We also recommend wearing a mask when communicating with others.
- The changing rooms and showers are closed. Come to the gym dressed to climb. There is no possibility to change.
- The cafe is closed. Take away coffee and tea is possible.
- Sales at the bar such as liquid chalk and tape are still possible.
- Spectators during sport are not allowed. Anyone not bouldering is considered a spectator. So, for example, parents who bring their children can unfortunately not stay.
- Until further notice there is no room for groups to give as much space as possible to our members.
- We ask everyone over 13 and older to keep a distance of 1.5 meters, even if you come from one  household.
- Do you have the Dutch Corona app on your phone? Then turn off your Bluetooth when you put your phone away and turn it on again when you have your phone with you.


Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444